Хичээлийн талаар

Сургалтанд элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхийг зорьж байгаа суралцагчид хамрагдана.

Сургалтын агуулга: 12-р ангийн сонгон судлах хөтөлбөр, бүрэн дунд боловсролын агуулгын бататгал хөтөлбөр, ЭЕШ-ын даалгавартай ажиллах аргачлал, ГҮҮДСКҮҮЛ эрчимжүүлсэн элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хөтөлбөр зэргийг багтаана.

Avatar

Хандаа Огторгуй

МУИС, Тэргүүлэх зэрэгтэй, Бакалавр
  • Ажлын туршлага: 10-н жил багшаар ажилласан туршлагатай
  • Өөрийн амжилт: Химийн Анхдугаар Улсын олимпиадын Аварга сурагч, Дүүргийн ур чадвар 3-р байр
  • Шавийн амжилт: ОУХО, Улс, хот, дүүргийн Химийн олимпиадын медальтай