Хичээлийн талаар

  • JLPT N2 түвшинд бэлдэх анги

  1. Зорилго, зорилт

Япон хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт буюу JLPT N2 түвшинд бэлдэх сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу явуулна. 

2. Сургалтын арга хэлбэр

Сургалт өдөрт 60 минутаар 2 цаг, долоо хоногт 3 удаа онлайнаар хичээллэнэ. Түвшин тус бүрээр дүрэм, үгсийн сан, ханз, унших, сонсох хичээл тогтсон хуваарийн дагуу орно. 

3.Үнэлгээ

Ирц 10%, идэвх 20%, бие даалтын ажил 20% гэж үнэлэх бөгөөд явцын шалгалт буюу тест 20%, эцсийн шалгалт 30% гэж дүгнэнэ. 

Ашиглах сурах бичиг

  • 新完全マスター 文法N2
  • スピードマスターN2読解
  • にほんごチャレンジーN2ことば
  • スピードマスターN2聴解
  • 新完全マスター漢字N2