Хичээлийн талаар

Хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн- Элсэлтийн шалгалтын заавал болон хүндэвтэр агуулгыг сэргээн санах, шалгалтын хугацаанд хэрхэн оновчтой даалгавраа гүйцэтгэх чадвараа ахиулах

ЭЕШ-ийн үр дүн Сүүлийн 1 жилийн дүнгээр