Хичээлийн талаар

  • JLPT N3 түвшинд бэлдэх анги

  1. Зорилго, зорилт

Япон хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт буюу JLPT N3 түвшинд бэлдэх сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу явуулна. 

2. Сургалтын арга хэлбэр

Сургалт өдөрт 60 минутаар 2 цаг, долоо хоногт 3 удаа онлайнаар хичээллэнэ. Түвшин тус бүрээр дүрэм, үгсийн сан, ханз, унших, сонсох хичээл тогтсон хуваарийн дагуу орно. 

3. Үнэлгээ

Ирц 10%, идэвх 20%, бие даалтын ажил 20% гэж үнэлэх бөгөөд явцын шалгалт буюу тест 20%, эцсийн шалгалт 30% гэж дүгнэнэ. 

Ашиглах сурах бичиг

  • 新完全マスター 文法N3
  • スピードマスターN3読解
  • にほんごチャレンジーN3ことば
  • スピードマスターN3聴解
  • 新完全マスター漢字N3

Хичээлийн агуулга