Хичээлийн талаар

Хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн- Элсэлтийн шалгалтын заавал болон хүндэвтэр агуулгыг сэргээн санах, шалгалтын хугацаанд хэрхэн оновчтой даалгавраа гүйцэтгэх чадвараа ахиулах 
 Агуулга 
 - Нийт 24 цаг 
 - 2021 оны Блюпринтийн дагуу Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын жишиг шалгалт 3 удаа 
 - Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын жишиг шалгалтын зөвлөмж - 3 удаа 
 - Бүлэг сэдвийн бататгал хичээлийн тоо 10 
 - Бүлэг сэдвийн бататгал хичээлийн шалгалтын зөвлөмж хичээл- 10 

  • Ажлын туршлага: 9-н жил багшаар ажилласан туршлагатай
  • Өөрийн амжилт: Дүүргийн олимпиадын мөнгө-2 хүрэл-3 медальтай
  • Шавийн амжилт: Нийслэлийн олимпиадын мөнгө-1, хүрэл-1 медальтай
ЭЕШ-ийн үр дүн Сүүлийн 1 жилийн дүнгээр
  • Бэлтгэсэн сурагчийн тоо: 127
  • 800 оноо авсан сурагчийн тоо: 4
  • 700-с дээш оноо авсан сурагчийн тоо: 47
  • Ерөнхий дундаж хэмжээст оноо: 665