Хичээлийн талаар

Хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн- Элсэлтийн шалгалтын заавал болон хүндэвтэр агуулгыг сэргээн санах, шалгалтын хугацаанд хэрхэн оновчтой даалгавраа гүйцэтгэх чадвараа ахиулах 
 Агуулга 
 - Нийт 24 цаг 
 - 2021 оны Блюпринтийн дагуу Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын жишиг шалгалт 3 удаа 
 - Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын жишиг шалгалтын зөвлөмж - 3 удаа 
 - Бүлэг сэдвийн бататгал хичээлийн тоо 10 
 - Бүлэг сэдвийн бататгал хичээлийн шалгалтын зөвлөмж хичээл- 10 

  • Багшаар ажилласан жил: 6
ЭЕШ-ийн үр дүн Сүүлийн 1 жилийн дүнгээр
  • Багшийн амжилт: Хан-Уул дүүргийн багш нарын олимпиад 3-р байр
  • Шавийн амжилт: Багийн олимпиад мөнгө-1 хүрэл-1 тусгай-1 Төрөлжсөн олимпиад хүрэл-2

Хичээлийн агуулга