Хичээлийн талаар

Хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн- Элсэлтийн шалгалтын заавал болон хүндэвтэр агуулгыг сэргээн санах, шалгалтын хугацаанд хэрхэн оновчтой даалгавраа гүйцэтгэх чадвараа ахиулах 
 Агуулга 
 - Нийт 24 цаг 
 - 2021 оны Блюпринтийн дагуу Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын жишиг шалгалт 3 удаа 
 - Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын жишиг шалгалтын зөвлөмж - 3 удаа 
 - Бүлэг сэдвийн бататгал хичээлийн тоо 10 
 - Бүлэг сэдвийн бататгал хичээлийн шалгалтын зөвлөмж хичээл- 10 

  • Багшаар ажилласан жил: 20
ЭЕШ-ийн үр дүн Сүүлийн 1 жилийн дүнгээр
  • Ажлын туршлага: ЕБС-ийн химийн цуврал сурах бичгийн зохиогчийн багийн гишүүн. багаараа 2009 онд Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит шагнал, ОУ-ын Кембрижийн Химийн IGSCE, AS&A левелийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн (2012-2020)