Хичээлийн талаар

1.     Зорилго, зорилт

Япон хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт буюу JLPT N3 түвшинд бэлдэх сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу явуулна. 

2.     Сургалтын арга хэлбэр

Сургалт өдөрт 60 минутаар 2 цаг, долоо хоногт 2 удаа онлайн, танхим хосолж хичээллэнэ. Түвшин тус бүрээр дүрэм, үгсийн сан, ханз, унших, сонсох хичээл тогтсон хуваарийн дагуу орно. 

3.     Үнэлгээ
Ирц 10%, идэвх 20%, бие даалтын ажил 20% гэж үнэлэх бөгөөд явцын шалгалт буюу тест 20%, эцсийн шалгалт 30% гэж дүгнэнэ. 

4.     Ашиглах сурах бичиг
-        新完全マスター 文法N3
-        新完全マスター語彙N3
-        新完全マスター読解N3
-        新完全マスター聴解N3
-        新完全マスター漢字N3